Nieuwsbrief december 2018

      Geen reacties op Nieuwsbrief december 2018

Het jaar 2018 is bijna ten einde. Daarom willen wij u hierbij namens het bestuur van de Stichting Bifae Farming en onze partners in Kameroen een fijne jaarwisseling toewen­sen.
Een speciaal woord van dank aan al degenen die ons projecten van de voorgaande jaren in Kameroen financieel steunen!

Deze nieuwsbrief kunt u eventueel ook als PDF bestand downloaden.

Vanwege de aanhoudende politieke onrust in Kameroen sinds het najaar van 2016 heb­ben we geen nieuwsbrieven meer kunnen sturen.
Ondanks de heersende crisissituatie die bijna tot een burgeroorlog leidt waren onze zusterorganisaties in Kameroen in staat om enkele ontwikkelingsprojecten voor de lokale gemeenschap uit te voeren.

De onderstaan­de projec­ten zijn gerealiseerd dankzij het feit dat deze zijn uitgevoerd in kleinere dorpen, waar het iets veiliger is in vergelijking met de grotere plaatsen.
Dankzij uw inzet, sponsoring en betrokkenheid bij onze stichting hebben wij in het afge­lopen jaar de volgende projecten kunnen laten uitvoeren:

 • Kingomen community water project (afgerond)
  Het afschermen van de wateropvang om te zorgen dat er geen loslopend vee in de water­bronnen loopt.
 • Kingomen gemeenschappelijke dierendrinkbak project (afgerond)
  Het bouwen en afschermen van een drinkbak voor vee.
 • Ndzeen community water project (lopend; eerste fase afgerond)
  De eerste fase (het aanleggen van leidingen en het bouwen van de wateropslag tank) is afgerond. Het in­graven van leidingen en het aanleggen van de leidingen waarmee huizen worden aangesloten moet nog voortgezet worden.
 • Women community garden (lopende; eerste fase afgerond)
  Ons succesvolle vrouwen groente project. We gaan verder met het aanleggen van omhei­ningen om het tuinen­gebied te beschermen tegen loslopend vee, en het verde­len van be­schikbare stukken tuinen over de deelnemers.

Zonder uw steun was het niet mogelijk de bovengenoemde resultaten te behalen! Graag wil­len wij alle betreffende personen en organisaties nogmaals hartelijk bedanken!

Tevens zijn er nog een aantal lopende projecten waarvoor wij uw aandacht vragen:

 • Het bouwen van gemeenschappelijke koeiendrinkbakken en een koeienbehande­lingsbak;
  Er is veel behoefte aan drinkbakken voor de dieren, vooral in het droge sei­zoen wan­neer mensen en dieren te kort aan water hebben. Daarnaast is met onze hulp een cow-dip (koeienbehandelingsbak) gebouwd. Dit is een betonnen bak die is ingegra­ven en gevuld is met water, waaraan medicijnen worden toegevoegd. Koeien die er doorheen lopen worden op die manier vrijgemaakt van teken en parasieten. De cow-dip is aan onderhoud toe terwijl er ook een stijgende vraag is naar gebruik er­van.
 • Het ondersteunen van watervoorzieningen;
  Klimaatveranderingen zijn wereldwijd merkbaar, maar de gevolgen zijn dagelijks merkbaar in Centraal Afrikaanse landen zo­als Kameroen. Door klimaatveranderingen krijgt men vaker te maken met de aanhou­dende droogte. Als gevolg daarvan zijn de meeste waterbronnen droog en gaan er veel koeien, met name de kalfjes, dood. Bi­fae Farming heeft in de afgelopen jaren en­kele succesvolle projecten met betrekking tot watervoorziening uitgevoerd. Ook voor de komende periode zijn we van plan zo­wel boeren als de lokale gemeenschappen te ondersteunen bij het beschermen en uitbreiden van waterbronnen en het verder bouwen van waterpompen en drinkbak­ken.
 • Het ondersteunen van vrouwen en vrouwengroepen;
  Op het platteland van Kameroen werken de vrouwen op het land om voedsel te ver­bouwen voor het gezin. Binnen de BIFAG Farm in Kingomen hebben vrouwen uit de gemeenschap de mogelijkheid om tijdelijk een eigen stukje grond te krijgen waar ze groenten verbouwen. Het grootste deel van de gewassen wordt gebruikt voor directe consumptie en het kleine deel dat overblijft wordt door de vrouwen op de markt ver­kocht. Om dit in goede banen te leiden werkt BIFAG samen met de georganiseerde vrouwengroep in de regio. Deze vrouwengroep verdeelt de grond onder de vrouwen uit de gemeenschap die geen ei­gen grond hebben. Vrouwen die wel een eigen stuk grond bij hun huis bezitten wor­den ondersteund met een omheining, zaaigoed, toe­gang tot irrigatiewater en kennis van ecologisch land- en mestgebruik.
  De medewerkers van het project worden ge­traind om vervolgens de opgedane ken­nis over te dragen aan de deelnemers van het project, bijvoorbeeld bij de vrouwen. Deze training omvat een introductie over diverse grondbewerkingsmethodes. Daar­naast wordt het gebruik van natuurlijke bemesting met koeienmest gestimuleerd. Op deze wijze dra­gen de deelnemers bij aan de verbetering van het ecologisch evenwicht in de omge­ving. De vrouwengroep adviseert Bifae Farming en BIFAG over de behoeftes van de vrouwen in de regio.
 • Het ondersteunen van onderwijs projecten;
  Scholen in de regio hebben een structureel tekort aan basisvoorzieningen. In de afgelopen jaren hebben we in verschillende projecten scholen voorzien van meubels en ondersteuning bij de bouw van lokalen.
 • Computer apparatuur;
  We hebben 4 complete computers met randapparatuur naar Kameroen verstuurd via Pokam, een zakenman die goede con­necties heeft. De computers zijn nu in Douala en zullen bij de eerstvolgende gelegenheid vervoerd worden naar hun nieuwe gebruikers.
 • Het BIFAG landbouwbedrijf biedt agrarische scholing, werkgelegenheid en training over vee­teelt aan jongeren en boeren uit het dorp.
  Deze landbouwactiviteiten dragen bij aan een be­tere economische positie van jonge mensen die anders weinig kans maken op de arbeids­markt. Daarnaast werken veel studenten tijdens hun schoolvakanties op het land­bouwbedrijf van BIFAG om geld bij te verdienen.

Nadere informatie over dit project en over onze andere projecten vindt u op deze website www.bifaefarming.nl of op onze Facebook pagina

Wilt u dit jaar nog doneren, dan kan dat op Rekeningnummer NL22 RABO 0329 5201 05.
Elk bedrag is van harte welkom. Uw donatie wordt geheel besteed aan de projecten in Kameroen!

Wij zijn een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn uw giften aan de Stichting Bifae Farming aftrekbaar voor de belasting. Ons KvK dossiernummer is 09156896 en het Fiscaal nummer is 8156.75.781

Tot slot
De politieke situatie in Kameroen is niet verbeterd. Wegen van en naar Bamenda zijn geblok­keerd. Misdadigers maken misbruik van de situatie door te roven en plunderen. De moord op een Ame­rikaanse missionaris kan mogelijk tot meer internationale aandacht leiden. In het Engelstali­ge deel is weinig industrie. Omdat de doorvoer van producten erg moeilijk is worden alle prijzen hoger, waardoor het leven voor de gewone burger erg kostbaar is geworden.
Als stichting proberen we er alles aan te doen om de situatie van de mensen te verlichten die door deze situatie in nood zijn gekomen.

Het Bestuur van Stichting Bifae Farming
Alfred Ngwan – voorzitter
Stanny Weber – secretaris
Jude Nkwian – penningmeester
Jan Lenders – algemeen bestuurslid