Ndzen water storage project

      Geen reacties op Ndzen water storage project

Waterschaarste is een groeiende bron van spanning geworden in het noordwesten van Kameroen als gevolg van bevolkingsgroei, klimaatverandering en niet-duurzame landbouwpraktijken die hebben geleid tot aantasting van het milieu. Conflicten over water manifesteren zich in de vernietiging van eigendom, en geweld tegen vee en mensen. Ongeveer 85% van de mensen drinkt water uit beekjes en rivieren die ook door vee worden gebruikt. Runderen vervuilen het water waardoor mensen blootgesteld worden aan allerlei door water overgedragen ziekten zoals tyfus. Bifae Farming (in Nederland) en BIFAG (in Kameroen) werken samen met de lokale NGO’s en gemeenschappen om goede toegang te verschaffen tot schoon water. We doen dat door te ondersteunen in het aanschaffen van bouwmaterialen en door voorlichting te geven over duurzaam waterbeheer en gemeenschappen te laten samenwerken.

Ndzen is een afgelegen dorp op 10 km van Shisong en 4 km van het dorp Mbah. Het is erg moeilijk om er met voertuigen te rijden, vooral in de regenseizoenen. Ndzen heeft een klein koninkrijk met een bevolking van meer dan 800 inwoners, van wie de meesten Nso en Fulani zijn en ofwel christenen of moslims.
Net als veel andere zeer afgelegen dorpen rondom Kumbo in het Bui Division heeft Ndzen de laatste tijd een snel groeiende bevolking meegemaakt. Ndzen heeft een kleine gezondheidseenheid, een kleuter- en basisschool. De bevolking heeft nog geen toegang tot elektriciteit en schoon drinkwater. Vorig jaar besloten ze om de koe bij de horens te vatten door te beginnen met de bouw van een kleinschalige wateropvang om te kunnen anticiperen op de waterschaarste. Na het realiseren van een wateropvang is hun volgende uitdaging nu de aanleg van een water opslagtank. Als gevolg van beperkte financiële middelen zijn ze afhankelijk van de buitenwereld om hun droom (de opslagtank) waar te maken. De meeste gezinnen in Ndzen hebben niet meer dan een klein inkomen uit landbouw en veeteelt op lokaal niveau; voor eigen gebruik.

De bevolking en de scholen hebben ondersteuning nodig; een van de belangrijkste is schoon drinkwater, op loopafstand. Tot op heden heeft het dorp in elk droge seizoen ernstig gebrek aan water en zelfs in het regenseizoen is vaak het aanbod niet voldoende. Het feit dat Ndzen een typisch boerendorp is, compliceert de situatie verder, aangezien boeren altijd op zoek zijn naar water voor hun levensonderhoud en de dieren. Daardoor is er altijd kans op problemen over de verdeling van  de beperkt beschikbare middelen.

Het is om deze reden dat BIFAG, Bifae Farming en Green Care (beide lokale NGO’s) ingrijpen om de bevolking van Ndzen te helpen bij het realiseren van een duurzame watervoorziening. 

Het Ndzen Water-storage tank construction project is gericht op het organiseren van bewustwordingscampagnes, het instellen van een commissie voor waterbeheer die betrokken zal zijn bij het identificeren en afbakenen van een bron van bronwater in de gemeenschap en het beschermen van de bron, het bouwen van een hek van prikkeldraad en palen en uiteindelijk een afrastering. Verder zal het project ook gemeenschappelijke bijenteelt introduceren met als doel om met de bijen ongewenste activiteiten van dieren en mensen in het waterwingebied te voorkomen.
Het hoofddoel van het project voor is vooralsnog het bouwen van waterreservoirs en drinktroggen voor dieren om de kwantiteit en kwaliteit van de watervoorziening tijdens de droge seizoenen te helpen verbeteren.

Om de realisatie van de waterprojecten te garanderen, zal de gehele bevolking van Ndzen, zowel de Fulani als de Nso, volledig deelnemen aan het project. 
De waterbron zal worden beschermd tegen vervuiling door hekwerk en het planten van water- en bijenvriendelijke begroeiing. Het gebruik van bijenvriendelijke begroeiing is belangrijk omdat het de bijenteelt bij de waterbron mogelijk maakt, zodat zelfs het afgeschermde land maximaal benut kan worden.
Om de watervoorziening verder te beschermen, zullen waterbeheercommissies worden ingesteld. Ze zullen bestaan ​​uit herders en boeren (de twee conflicterende groepen), die getraind zijn in het duurzaam onderhouden van de waterbron. Ondersteuning van deze comités staat centraal om ervoor te zorgen dat projectactiviteiten zichzelf in stand houden.
Waarom bijenkorven in het stroomgebied? Ervaringen hebben bewezen dat die bijen mensen of dieren zullen aanvallen die het waterwingebied betreden voor landbouwactiviteiten of om brandhout te halen. Tijdens de droge seizoenen gaan dieren en veehoeders in elke vallei of bos op zoek naar gras en water door vervuild drinkwater te vervuilen.
De honingoogst van de bijenkorven zal worden verkocht en de gegenereerde inkomsten zullen gebruik maken van het watercomité voor de operationele kosten zoals reparaties aan het hek, reiniging van watercollecties enz.
Bijenkorven zullen worden gebruikt als een instrument om de bossen en waterbronnen te beschermen tegen verdere aantasting en om continu voordeel (inkomstengeneratie) van de honing te verzekeren. De lokale gemeenschap zal samenwerken met lokale belanghebbenden in de bijenteelt, zoals Green Care Association Honey Cooperative.

De volgende zaken zijn nodig om het project duurzaam te maken op korte en lange termijn:

  • Bouw van water opvang reservoirs
  • Aankoop en levering van materialen aan de projectsite
  • Afbakening en bescherming van de bron en het stroomgebied
  • Omheiningsconstructies met voornamelijk lokale materialen
  • Beschermingsmaatregelen voor waterwinningen, zoals bijenteelt.
  • Aankoop van watervriendelijke bomen
  • Workshops om bewustzijn te creëren tijdens het trainen / voorlichten van de bevolking over het belang van waterbeheer.