Doelstellingen

      Geen reacties op Doelstellingen

Doel Stichting Bifae (conform artikel 2 uit oprichtingsakte 16 december 2005):
De stichting heeft ten doel:

 • het leveren van een structurele bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van het Nso gebied in West Kameroen door de introductie van een gemengd landbouwbedrijf met veeteelt, akkerbouw en natuurlijke herbeplanting en het ondersteunen van educatie;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het genereren van gelden ter zake van het doel;
 • het opzetten van een pilot farm in het Nso gebied;
 • de verwerving en actieve inzet van kennis die het functioneren van de bedrijfsvoering kan bevorderen;
 • het investeren van materiaal en kennis, gericht op het bereiken van zelfvoorziening;
 • de inzet van lokaal personeel;
 • de opleiding van dit personeel, gericht op vooral de onderdelen veeteelt, bewerken van grasland, bedrijfsvoering, (het voorkomen van) veeziektes, watervoorziening en (her)bebossing;
 • het actief verspreiden van de kennis en ervaring en de voordelen van Mixed Farming onder de bevolking van Nso;
 • de opzet van een lokale EHBO voorziening;
 • het verlenen van ondersteuning bij de opzet van andere boerderijen.